Inzetten NL Greenlabel gebiedslabel

Wanneer kan ik het NL Greenlabel Gebiedslabel inzetten?
U kunt op diverse niveaus instappen. Waar u instapt, is afhankelijk van de fasering binnen uw project. Op de volgende pagina ziet u in één oogopslag het proces - en de verschillende faseringen mét producten - weergegeven om tot een NL Greenlabel Gebiedslabel te komen. Er zijn 3 manieren om tot een (voorlopige) beoordeling te komen:

1. QuickScan
NL Greenlabel legt uw ontwikkeling langs de duurzame integrale meetlat. U ontvangt onze bevindingen en de kansen voor uw project op een A4!

2. Nulmeting
De nulmeting wordt gebruikt om de startsituatie in kaart te brengen. Middels een interactieve werksessie met diverse stakeholders en een NL Greenlabel assessor, wordt het ambitieniveau bepaald en vastgelegd. Ook worden de kansen en het duurzaamheidspotentieel bepaald. Een digitaal rapport van de nulmeting en een certificaat zijn de producten die bij deze fase horen.

Hierna gaat u zelf aan de slag om de kansen door te vertalen naar een ontwerp. Zodra het (schets)ontwerp klaar is, kunt u kiezen voor fase 3.

3. Toetsen middels Gebiedslabeling
Gedurende de verschillende fases in een project wordt de voortgang getoetst aan de lat van het Gebiedslabel. Uiteindelijk wordt op het gerealiseerde project het NL Greenlabel Gebiedslabel gelegd.

Zodra het voorlopig ontwerp definitief klaar is, volgt de definitieve beoordeling met het auditrapport.
Na realisatie wordt dan het NL Greenlabel Gebiedslabel verstrekt met de definitieve eindscore van uw project.

Om extra aandacht te generen voor het thema of uw project kunt u kiezen voor een officiële overhandiging van het certificaat door bijvoorbeeld de founders van NL Greenlabel; Nico Wissing of Lodewijk Hoekstra. Tijdens de beheerperiode is er nazorg om de kwaliteit en het ambitieniveau te borgen.

Rollen
Om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen, werken diverse partijen al met elkaar samen.
NL Greenlabel of een aangesloten partner, haakt tijdelijk aan en zorgt ervoor dat het proces soepel verloopt, ze organiseert en coördineert. Zij trekken de kar op verzoek van de opdrachtgever. De externe NL Greenlabel assessoren schuiven op gezette tijden aan en leveren hun input. U wordt dus gedurende het proces begeleid. Verder verandert er niets aan uw gebruikelijke processtructuur en teamsamenstelling.